Свободен енергиен пазар

 • 1.

  Въпрос

  Какво означава свободен енергиен пазар?

  Отговор

  Свободният енергиен пазар възниква в следствие европейските директиви и предоставяне на достъп до мрежите на трети лица. Той дава възможност на всички крайни клиенти да сменят своя доставчик и да закупуват енергия на пазарни, нерегулирани цени.

 • 2.

  Въпрос

  Всички ли клиенти могат да участват на свободния енергиен пазар?

  Отговор

  Да. Съгласно нормативната рамка, всеки краен клиент в България има право да смени своя регулиран доставчик и да избере търговец на свободен енергиен пазар, от когото да закупува електрическа енергия.

 • 3.

  Въпрос

  Трябва ли да имам електромер с почасово измерване на енергията, за да участвам на свободния пазар?

  Отговор

  Не. Съгласно промените в нормативната рамка, считано от април 2016 г., за клиенти без почасово измерване се прилагат стандартизирани товарови профили  (СТП). По този начин клиентите могат да се регистрират на свободен енергиен пазар.

 • 4.

  Въпрос

  Какви са минимално изискуемите условия за участие на свободен енергиен пазар?

  Отговор

  За да участвате на свободен енергиен пазар, трябва да сте заплатили всички задължения към предишния доставчик, да сте сключили договор с търговец и да сте подали необходимите документи за смяна на доставчик.

 • 5.

  Въпрос

  Какво е Регламент (ЕС) № 2016/679 за защита на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, както и за отмяна на Директива 95/46/ЕО или „GDPR“?

  Отговор

  Регламентът бе приет през април 2016 г., но се прилага от 25 май 2018 г. Регламентът представлява промяна в защитата на личните данни, с цел опазване в максимална степен на дигиталните права на гражданите на ЕС срещу нерегламентирано използване на техните лични данни. Регламентът се отнася до всички търговски дружества, държавни и общински институции, но и до отделни лица, обработващи лични данни. В обхвата му попадат и онлайн услуги, при които се обработват лични данни на потребители – физически лица.